• Zwroty i reklamacje

IX.        Procedura reklamacji

 

 

1.     W przypadku, gdy konsument stwierdzi wadę zakupionego towaru, może on złożyć reklamację z tytułu rękojmi - podstawa prawna Kodeks Cywilny.

 

2.    W celu skorzystania z uprawnień reklamacyjnych, o których mowa w ust. 1 powyżej, kupujący (konsument) powinien wystosować do ROSSA na adres:  Poznań 60-589, ul. Piękna 66, pismo w tym przedmiocie. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację oraz numer zamówienia i podstawę prawną uprawnień. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie w formie e-mail, bądź jeżeli nie będzie to możliwe w formie pisemnej.

 

3.     Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego pisma reklamacyjnego.

4.     Reklamowany towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru.

 

5.    Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.

6. W przypadku reklamacji składanych przez przedsiębiorców, jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, ROSSA uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

 

 

7.    Zwracane towary, w celu usprawnienia obsługi, kupujący powinien opatrzyć numerem zwrotu RMA. Numer RMA należy umieścić w widocznym miejscu na przesyłce. Numer ten można uzyskać pisząc e-mail na adres: sklep@e-vox.pl. Brak numeru RMA nie stanowi przeszkody w zwrocie towaru.

 

8.    Jeżeli kupującym nie jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, stosownie do art. 558 Kodeksu cywilnego strony (tj. kupujący i ROSSA) wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru.

 

 

 

X.        Odstąpienie od umowy - zwrot towaru przez konsumenta

 

 

1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy i jest do udostępniony na stronie regulaminu sklepu.

2.    Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach

- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4.     W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest podanie numeru RMA. Numer ten można uzyskać za piszą maila na adres sklep@e-vox.pl . Numer RMA powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru RMA nie stanowi przeszkody w zwrocie rzeczy.

5.     Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

6.     Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. ROSSA nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ROSSA.

7.     Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

8.     Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu 
otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności 
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

9.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.